Algemene Voorwaarden OP+ Tilburg

 Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

OP+: opdrachtnemer, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie door OP+ een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht en/of met wie OP+ een overeenkomst sluit of heeft gesloten, tevens de wederpartij

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en OP+ te bepalen werkzaamheden die door de OP+ verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2  Algemeen
1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OP+ en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  Offertes / Informatie
1. Offertes van OP+ zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en een samengestelde prijsopgave verplicht OP+ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. OP+ voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft OP+ het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. OP+ zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. OP+ verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. De OP+ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen OP+ en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en OP+ anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft OP+ het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
3. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte (juridische) kosten voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van OP+ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door OP+ geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van OP+ totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met OP+ gesloten opdrachten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan OP+. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OP+ in staat is
adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal OP+ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal OP+ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 9 Opzegging/Annulering
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Hierbij geldt een wederzijdse opzegtermijn van 2 weken. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal OP+ indien van toepassing desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OP+ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door OP+ aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting voor OP+.
OP+ is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van aantoonbare onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten door OP+.
2. De aansprakelijkheid van OP+ ziet slechts op directe schade en is beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium met een maximum van € 10.000,= en in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van OP+ in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 11 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart OP+ voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt  

Artikel 12 Overmacht
1. OP+ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OP+ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OP+ niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OP+, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. In geval van overmacht is OP+ nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.
3. OP+ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OP+ zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover OP+ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OP+ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, OP+ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en OP+ zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is OP+ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt OP+ zich de rechten en bevoegdheden voor die OP+ toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van OP+. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van OP+.
3. Alle door OP+ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door OP+ verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van OP+ openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. OP+ behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Verjaring
1. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 16 Toepasselijk Recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OP+ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.